+420 739 785 275

Pomůžeme Vám zvýšit hodnotu firmy

Hledáme jednoduchá, efektivní
a dlouhodobě udržitelná řešení

Máme jak technické tak finanční
znalosti a zkušenosti

Poskytujeme služby firmám
zejména v technických oborech

STRATEGIE & ROZVOJ

Nejste si jistí, zda strategie Vaší firmy vede k dosažení požadovaného zisku? Žádáte o úvěr a banka po Vás chce spočítanou návratnost a NPV Vaší investice?

Zpracujeme Vám strategický i operativní plán včetně klíčových ukazatelů pro vyhodnocení úspěšnosti zvolené strategie.

Zpracování podnikatelských záměrů 

Váš podnikatelský nápad přeložíme do řeči čísel. Spočítáme návratnost a NPV investice, zhodnotíme možnosti financování. Na základě citlivostní analýzy klíčových předpokladů sestavíme jak optimistický, tak pesimistický scénář realizace Vaší strategie.

Vytvoření krátkodobých a dlouhodobých plánů 

Bez kvalitně zpracovaného plánu není obvykle možné zajistit dosažení jak strategických, tak operativních cílů. Pomůžeme Vám sestavit, příp. revidovat, finanční plány tak, abyste na jejich základě mohli plánovat, sledovat a vyhodnocovat plnění obchodních cílů, realizaci investic, efektivitu provozních nákladů, řízení likvidity…

Výpočet profitability

Na základě předpokladů z finančního plánu nebo údajů z účetnictví Vám spočítáme profitabilitu služeb, produktů nebo zákaznických segmentů. Pro účely sledování efektivity firemních procesů společně stanovíme jejich nákladovost.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING

Nemáte zavedený controlling? Uplatňujete vhodné principy a nástroje finančního řízení?

Navrhneme a společně zrealizujeme taková opatření, na základě kterých se controlling a principy finančního řízení stanou efektivním a přirozeným nástrojem řízení firmy.

zalozka

Zavedení / revize manažerského reportingu

Navrhneme Vám efektivní reporting sestavený jak z finančních, tak nefinančních ukazatelů včetně moderní grafické podoby. V případě, že manažerský reporting ve firmě již máte, provedeme jeho analýzu a zjistíme, zda jeho současná podoba stále odpovídá aktuálním potřebám v řízení firmy.

Zavedení / restrukturalizace Controllingu

Zajistíme efektivní systém controllingu vycházející z nejmodernějších trendů, znalostí a zkušeností. Pomůžeme jak s vytvořením úplně nového konceptu controllingu, tak s ověřením aktuálnosti a správného nastavení již existujícího controllingu.

Finanční řízení „start-upů“

Postaráme se o zajištění finančního řízení při rozjezdu Vašeho nového businessu nebo firmy. Nastavíme finanční a manažerské účetnictví, vytvoříme finanční plány, postaráme se o daňové záležitosti, spočítáme návratnosti vložených investic…

Outsourcing Controllingu

Zajistíme outsourcing menším firmám, kterým se nevyplatí zaměstnávat controllera. V domluvených intervalech zpracujeme manažerské reporty, pomůžeme se zpracováním finančních plánů, spočítáme návratnost investičních záměrů nebo profitabilitu služeb a produktů.

Finanční analýza

Na základě dat z účetnictví provedeme analýzu finanční situace Vaší firmy. V případě nepříznivých výsledků navrhneme taková opatření, která povedou ke zvýšení finanční stability nebo efektivity ve využívání zdrojů.

OPTIMALIZACE & RESTRUKTURALIZACE NÁKLADŮ

Máte pod kontrolou firemní náklady? Optimalizujete pravidelně jejich strukturu a výši?

Pomocí auditu nákladů, nákladového koučingu nebo přípravou rozpočtu „od nuly“ (zero-based budgeting) identifikujeme možné úspory, které následně společně zrealizujeme.

optimalizace

Audit nákladů

Na základě účetních, obchodních a provozních dat a informací Vám provedeme audit nákladů. Na základě jeho výsledků navrhneme a zrealizujeme konkrétní kroky a opatření, která povedou k zajištění identifikovaného potenciálu úspor a která se stanou základem pro zavedení efektivního řízení nákladů do každodenního života.

Nákladový koučink

Pomocí principů a metod „osobního“ koučingu Vás přivedeme k vytvoření vlastních odpovědí na cíleně kladené otázky z oblasti sledování a řízení nákladů. Následně budete schopni sami identifikovat oblasti pro případné úspory ve Vaší firmě včetně vyčíslení jejich potenciálu.

Plánování od „nuly“ (Zero-based budgeting)

Netradiční metodou sestavíme společně finanční plán, který na základě zkušeností z praxe přinese významnou úsporu zejména v provozních nákladech. Zapojení širšího okruhu zaměstnanců do přípravy plánu se pozitivně kromě úspor projeví také zvýšením jeho transparentnosti. Spoluzodpovědnost zaměstnanců za splnění finančního plánu se stane součástí firemní kultury.

STANOVENÍ HODNOTY FIRMY

Zvažujete koupi či prodej firmy nebo její části? Potřebujete mít představu o hodnotě své firmy?

Provedeme komplexní analýzu Vaší firmy s důrazem na potenciály a klíčová rizika. Následně výběrem vhodných metod ocenění spočítáme její indikativní hodnotu.

graf2

Analýzy rizik a příležitostí  

Rizika a příležitosti mohou mít významný vliv na hodnoty firmy. Společně s Vámi identifikujeme jednotlivá rizika i příležitosti a určíme jejich významnost. Kromě popisu rizik Vám navrhneme způsob, jak rizika eliminovat nebo řídit.

Výběr vhodné oceňovací metody

Podle oboru Vašeho podnikání nebo účelu stanovení hodnoty firmy vybereme nejvhodnější oceňovací metodu, případně kombinaci více metod. U každé zvolené metody Vás upozorníme na její silné a slabé stránky, které je potřeba brát v úvahu při její aplikaci.

Stanovení hodnoty firmy

Na základě relevantní oceňovací metody Vám spočítáme hodnotu firmy. Dále připravíme citlivostní analýzu na změny klíčových předpokladů, které jsou při oceňování brány v úvahu a jejichž změna může mít zásadní vliv na výslednou hodnotu.

INTERIM MANAGEMENT

Formou interim managementu zajistíme řízení Vaší firmy nebo její části v době krize i v době růstu.

ŠKOLENÍ
& SEMINÁŘE

Rádi byste, aby se finanční řízení stalo přirozenou součástí Vaší firemní kultury a potřebujete za tímto účelem proškolit zaměstnance? Zajímá Vás nějaké specifické téma z oblasti controllingu, o kterém byste se chtěli dozvědět?

Zajistíme Vám školení nebo seminář ušitý na míru podle Vašich potřeb nebo představ.

skoleni2

Napište nám

Vyplněním tohoto formuláře souhlasím s podmínkami Ochrany osobních údajů.