+420 739 785 275

Reference

Referenční projekty

Popis situace

Rodinná firma získala v restituci soustavu vodních elektráren. Vzhledem k jejich stáří, opotřebení, nízké provozní efektivitě a dnešním požadavkům na výrobu elektrické energie stáli majitelé před rozhodnutím, zda nemovitosti a technologie zmodernizovat a provozovat nebo se pokusit získat dotace a soustavu elektráren provozovat v původním stavu jako muzeum nebo soustavu prodat.

Řešení

Nejprve jsme s klientem prověřili vhodnost
zvolené strategie ve variantě „investování do modernizace“. Po určitých
korekcích byla strategie převedena do „řeči čísel“ – střednědobého
plánu, který se stal základem jak pro stanovení hodnoty firmy, tak
podkladem pro analýzu rizik a zpracování podnikatelského záměru
modernizace pro účely poskytnutí úvěru.

Doba trvání projektu

2 měsíce
(v rozsahu 2 dnů v týdnu)

 

 

Přínos

Na základě společně upravené strategie,
střednědobého plánu, podnikatelského záměru a stanovené indikativní
hodnoty firmy získali její majitelé exaktní podklady pro rozhodnutí, zda
se vydat cestou modernizace, zřízení muzea nebo prodeje.

 

Typy služeb

# strategický rozvoj

# optimalizace a restrukturalizace

# finanční řízení a controlling

Popis situace

Společnost v energetickém sektoru mapovala možnosti nových komunikačních technologií a jejich případné využití pro interní řízení provozu s možností rozšíření služeb i pro koncové zákazníky.

Řešení

V několika scénářích jsme zpracovali studii rozvoje nových telekomunikačních služeb (s důrazem na bezdrátové sítě) včetně odhadu možného časování a nákladů (TCO).

Doba trvání projektu

3 měsíce
(v rozsahu 4 dnů v týdnu)

Přínos

Společnost na základě studie zahájila víceletý program s cílem vybrat nejvhodnější scénář a následně implementovat nové služby.

Typy služeb

# strategický rozvoj

Popis situace

Nezisková organizace s  20 zaměstnanci a cca 1.500 členy, která v rámci tzv. vedlejší činnosti pronajímá bytové a nebytové prostory, se rozhodla zavést principy a nástroje finančního řízení. Vedení organizace dále očekávalo zajištění průkazných podkladů pro vyúčtování získaných grantů a dotací.

Řešení

Po analýze finančního účetnictví, organizační struktury, smluv a dalších dokumentů jsme  vytvořili systém nákladových středisek pro jednotlivé organizační jednotky. Za účelem odlišení nákladů a výnosů pro hlavní a vedlejší činnost byl rozšířen účtový rozvrh, na základě kterého je možné jednoznačně rozlišovat daňové a nedaňové výnosy a náklady. Navrhli jsme a pomohli implementovat systém manažerského reportingu, který se spolu s nově zpracovanými  interními směrnicemi stal nedílnou součástí nástrojů pro řízení organizace.

Doba trvání projektu

6 měsíců
(v rozsahu 1 dne v týdnu)

 

 

 

Přínos

Vedení organizace získalo nástroje pro efektivní řízení, transparentní vyúčtování dotací a grantů, a dále pro plnění daňových a jiných zákonných povinností. Principy finančního řízení se staly součástí vnitřní „kultury“ i na nižších organizačních úrovních.

Typy služeb

# finanční řízení a controlling

 

Popis situace

Česká firma působící v logistice potřebovala z důvodu akvizice menší firmy a rozšíření svého podnikání zajistit velkokapacitní datové centrum splňující přísné požadavky na dostupnost a bezpečnost (s ohledem na požadavky klientů).

Řešení

Zpracovali jsme studii proveditelnosti („feasibility study”) varianty vlastního provozování a varianty outsourcingu budoucího datového centra. Součástí posouzení obou byl mimo jiné business case, požadavky na financování a analýza rizik. Pro variantu outsourcingu byl navíc ještě zpracován návrh úrovní poskytovaných služeb (SLA), ceník postavený na kombinaci fixních a jednotkových cen a také EXIT plán.

Doba trvání projektu

3 měsíce
(v rozsahu 4 dnů v týdnu)

 

 

Přínos

Klient získal komplexní podklady pro výběr varianty provozování budoucího datového centra.

 

 

Typy služeb

# optimalizace a restrukturalizace

# finanční řízení a controlling

Popis situace

Menší firma (30 zaměstnanců) čelila odchodu vedení spojeného s odštěpením jedné své části a vynuceným přestěhováním do nových prostor. Vedle zásadní úpravy business plánu potřebovala firma také stabilizovat cash-flow a lidské zdroje.

Řešení

Formou interim managementu jsme se podíleli na řízení firmy. Pod naším vedením byly analyzovány náklady v nových podmínkách fungování, stabilizovány finanční zdroje, přejednány smlouvy s dodavateli podpůrných služeb, nastaveny splátkové kalendáře a navrženy odklady investic. Bylo provedeno zeštíhlení manažerského týmu a obnovení jeho důvěry v budoucnost. Po stabilizační fázi jsme vytvořili společně s vedením nový business plán a provedli audit zastaralého vybavení s plánem na jeho obměnu.

Doba trvání projektu

10 měsíců
(v rozsahu 2 dnů v týdnu)

 

 

 

Přínos

Firma překonala krizi a pod novým vedením zahájila kroky k postupnému růstu.

Typy služeb

# strategický rozvoj

# interim management

Popis situace

Firma zajišťující dodávky stavebních technologií několik let zaznamenávala stagnaci obratu a nárůst zejména režijních nákladů – se zřejmým negativním dopadem na zisk i na její hodnotu. Se záměrem prodeje firmy se majitelé rozhodli provést restrukturalizaci s cílem zvýšit provozní efektivitu a radikálně snížit náklady.

Řešení

Na základě auditu nákladů jsme identifikovali oblasti, které se jevily neefektivní nebo drahé. Po detailnější analýze se některé činnosti ukázaly jako zcela zbytečné, u některých činností bylo možné dosáhnout úspor přejednáním smluv nebo jejich zajištěním externě (outsourcing). Ve spolupráci s vedením jsme připravili plán na snižování nákladů. Útvary účtárny, autoparku a ostrahy byly outsourcovány. Ve vybraných útvarech byl rozpočet sestaven metodou „zero-based“, což se projevilo úsporami v rozsahu 5-20 % z původních rozpočtů útvarů.

Doba trvání projektu

2 měsíce
(v rozsahu 2 dnů v týdnu)

 

 

 

Přínos

Vedle zajištění transparentnosti firemních nákladů byly za půl roku dosaženy úspory ve výši 7 %. Po dokončení celé restrukturalizace, která  zahrnovala také přejednání dodavatelských smluv, revizi SLA a snížení počtu zaměstnanců, by firma měla dosáhnout celkových ročních úspor ve výši 18 %.

Typy služeb

# strategický rozvoj

 

 

Popis situace

Majitelé a zároveň zakladatelé firmy poskytující regionální internetové a televizní služby se potýkali se stagnací tržeb, která se nepříznivě projevovala jak v ekonomických ukazatelích, tak v atmosféře a komunikaci mezi zaměstnanci. Vedení dostalo za úkol posoudit možnosti dalšího směřování, které by zajistily opětovný růst.

Řešení

V komplexní analýze firmy jsme identifikovali provozní a finanční ukazatele s nepříznivými hodnotami a z nich vyplývající rizika. Ve vybraných oblastech jsme provedli audit nákladů, na základě kterého jsme stanovili jasná a měřitelná opatření pro zajištění úspor a zvýšení provozní efektivity. Vzhledem k neexistenci obchodního i finančního plánu byl ve spolupráci s vedením firmy vytvořen krátkodobý a střednědobý plán zahrnující předpoklady pro opětovný růst výnosů a provozního zisku. Na základě plánu jsme stanovili indikativní hodnotu firmy.

Doba trvání projektu

3 měsíce
(v rozsahu 2 dnů v týdnu)

 

 

 

Přínos

Majitelé získali komplexní podklady k revitalizaci firmy, na základě kterých se nakonec rozhodli firmu prodat. Jako podklad k jednání o ceně jim posloužila indikativní hodnota firmy, která byla spočítána v průběhu projektu relevantními valuačními metodami.

Typy služeb

# optimalizace a restrukturalizace
# stanovení hodnoty firmy

Popis situace

Nadnárodní ICT operátor řešil v České republice potřebu zefektivnění nákupu menších firem z oboru.

Řešení

Naší úlohou bylo vytvoření standardu pro sběr dat, jejich analýzu, identifikaci rizik a následné zpracování souhrnné zprávy, na základě které se klient rozhodoval o potenciální akvizici. Součástí řešení bylo také projektové řízení celého procesu a zajišťování komunikace mezi klientem a zástupci potenciálního akvizičního cíle.

Doba trvání projektu

6 měsíců
(v rozsahu 7 dnů v týdnu)

 

Přínos

Standardizace akvizičního procesu a požadavků potřebných pro rozhodování přinesla klientovi vyšší efektivitu, která přispěla k úspěšnému splnění jeho akvizičních cílů.

Typy služeb

# stanovení hodnoty firmy